Facebook iconעקבו אחרינו בפייסבוק

מהי האבקה טבעית?

האבקה טבעית היא האבקה המתבצעת באמצעות דבורת הבומבוס ושירותי האבקה טבעית בגידול ניתנים באמצעות כוורות של דבורה זו. כוורת סטנדרטית מכילה מלכה אחת, כמה עשרות פועלות וכמספר הזה ולדות (זחלים) וביצים. הכוורות הראשונות שמוצבות בגידול מהוות את "אוכלוסיית הבסיס" ובהמשך מוכנסות כוורות נוספות ו/או מוחלפות ישנות בחדשות, כל זאת במסגרת אספקת שירותי האבקה טבעית של ביו-בי.

למה דבורת הבומבוס ולא דבורת הדבש?

  • דבורת הבומבוס הנה מאביק אידיאלי לתנאים של בתי צמיחה ובעונות שוליים גם לשטח הפתוח.
  • דבורת הבומבוס מסוגלת לנער את הפרח בעזרת מנגנון "הרעדה" (Buzz pollination) בו היא מתמחה. דבורת הדבש חסרה את המנגנון הזה לחלוטין. באופן ייחודי, פרח העגבנייה במבנה זקוק לניעור והוא מואבק, אפוא, בצורה אופטימלית על-ידי דבורת הבומבוס. פעולת הניעור על-ידי דבורת הבומבוס בעגבנייה עדיפה על-פני כל חלופה ידנית אחרת דוגמת "דבורה חשמלית", סילון אויר ממרסס מפוח, הורמונים ועוד. במילים אחרות, הטבע מבצע את פעולת ההאבקה טוב יותר מכל אמצעי מלאכותי שהוא.
  • דבורת הבומבוס מושפעת פחות ממזג אויר קיצוני לעומת דבורת הדבש. כך, למשל, טמפרטורה מתחת לשתים-עשרה מעלות, גשם ועננות מוגברת, תנאים שיותירו את דבורת הדבש בכוורת, לא יפריעו לדבורת הבומבוס בפעולתה.
  • דבורת הבומבוס מסתגלת טוב יותר לתנאי מבנה סגור. היא אינה מעופפת במשותף לחיפוש מקורות צוף ואבקה מחוץ למבנה כאשר זה נפתח לצורכי אוורור, לפיכך תישאר במבנה ולא תחפש "לרעות בשדות זרים".

דבורת הבומבוס וממשק ההדברה בגידול המואבק

דבורת הבומבוס רגישה במידה זו או אחרת לחומרי הדברה. יישומה בגידול מחייב, אפוא, תפיסה חדשה, ידידותית יותר, בתחום ההדברה. כעקרון, יש לנקוט עד כמה שאפשר בחלופות שאינן כימיות להדברת הפגעים השונים בבית הגידול. להדברת מזיקים כגון תריפס קליפורני, אקריות אדומות, זבובי מנהרות, כנימות עלה וכנימת עש הטבק מומלץ להשתמש באויבים הטבעיים המסופקים על-ידי "ביו-בי". לאלה אין כל השפעה לרעה על תפקוד הדבורים.

להורדת דף מוצר לחצו כאן